Ajatuksia vuoden 2018 budjetistaHyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset

Tavoitteena on, että hämeenlinnalaisten hyvinvointi- ja terveyserot pienevät.

Sosialidemokraatit pitävät tavoitetta hyvänä. On hienoa, että kaupungissamme tehdään työtä kaikkien asukkaiden hyvinvointi- ja terveysolojen kohentamiseksi. Emme tokikaan toivo, että tällä hetkellä hyvinvoivien ja terveiden ihmisten olot heikkenisivät, vaan sitä, että päinvastaisessa tilanteessa olevien ihmisten olot paranisivat. Strategian mukaan tavoitteeseen pääsyä mitataan muun muassa elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuuden lisääntymisellä. Tosiasiahan on, että mitä paremmin kaupunkilaisemme voivat, sitä dynaamisempi kaupunkimme on.

Kuntavaaliohjelmamme mukaan tätäkin tavoitetta edistetään muun muassa työntekijöiden täydennyskoulutuksella. Työntekijöiden tehtävänä on ohjata kaupunkilaisia omaehtoiseen sairauksia ennaltaehkäisevään toimintaan sekä tarpeen mukaan oikea-aikaisesti oikeanlaisten palvelujen piiriin.


Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Varhaiskasvatus luo pohjan lapsen ja nuoren opinpolulle. Siksi on tärkeää, että lapsi saa hyvää ja laadukasta varhaiskasvatus. Sosialidemokraatit kannattavat kuluvalle syksylle suunniteltua varhaiskasvatuksen eri palvelumuotojen kustannuksia ja toimivuutta koskevaa selvitystä. Saadun selvityksen pohjalta lautakunta pystyy tarkemmin arvioimaan päivähoidon laatua, toimintoja ja niiden kustannustehokkuutta.

Olemme tyytyväisiä, ettei viime vuoden budjettiin esittämämme subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen tehty muutoksia. Meille on erityisen tärkeää, että lapsen subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy tulevaisuudessakin. Tällä varmistetaan muun muassa se, että lapsi pääsee tarvittaessa päivähoidon ammattilaisten hoitoon, jolloin myös lapsen mahdolliset henkilökohtaiset tuen tarpeet tulevat huomioiduksi. Hämeenlinna kuvaa itseään lapsiystävälliseksi kaupungiksi, jota tämä päätös tukee.
Pidämme hyvänä myös sitä, ettei varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja edelleenkään nostettu lain sallimaan maksimiin. Jo tällä hetkellä monessa päiväkodin ryhmässä ollaan liian usein tilanteessa, jossa sallittu lapsiluku yhtä aikuista kohden ylittyy. Kyse on tai ainakin pitäisi olla tilapäisestä tilanteesta, jos esimerkiksi joku ryhmän aikuisista on poissa työpaikalta. Kun samanaikaisesti varhaiskasvatuksen sijaismäärärahojen ylittymiseen kohdistuu säästöpaineita, voi lapsikohtaisesta ylityksestä tulla pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Siksi pidämme tärkeänä ryhmäkoon säilyttämistä korkeintaan nykyisessä mitoituksessa.

Perusopetuksen osalta lautakunnan sitovissa tavoitteissa mainitaan muun muassa tavoite, että kaikki oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen ja perusopetuksen jälkeisen toisen asteen koulutuspaikan. Tämä on hyvä tavoite, jolla lisätään nuorten tasa-arvoisuutta, vähennetään syrjäytymistä ja autetaan nuoria luomaan uskoa tulevaisuuteen. Tavoitteen saavuttamisella saadaan myös taloudellista säästöä, kuten kaikki tiedämme.

Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että lapsille ja nuorille sekä kaikille tiloissa työskenteleville taataan turvalliset ja terveelliset tilat. Tämä tulee olemaan lautakunnalle suuri haaste, joka tullee määrittelemään vahvasti myös palveluverkkoamme.

Hämeenlinna tunnetaan historiastaan ammentavana vahvana kulttuurikaupunkina. Päiväkodeille ja kouluille on laadittu kulttuuripolku, jonka ansiosta lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan eri ikäkausina erilaisiin kulttuuritapahtumiin. On tärkeää, että tämä mahdollisuus säilyy ja sille taataan riittävät resurssit muun muassa kuljetusmäärärahoja varaamalla. Oman kulttuurin tuntemisen myötä opetamme lapsiamme ja nuoriamme arvostamaan itseään ja ympäröivää maailmaa ja annamme heille tunteen, että hekin ovat tärkeä osa hämäläisyyttä.


Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelut -toimiala tavoittelee sitä, että Hämeenlinna on ja tulee jatkossakin olemaan aktiivisten, hyvinvoivien ja toimintakykyisten ihmisten kaupunki, jonka alueelta löytyvät modernit, tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut. Asiakkaan näkökulmasta tarjolla olevien palveluiden täytyy olla suositusten ja laatuvaatimusten mukaisia ja niiden tulee olla saavutettavissa oikeaan aikaan ja oikean laatuisina.

Vaaliohjelmamme mukaisesti pidämme tärkeänä, että perusterveydenhuollon toiminnan edellytykset turvataan ja sosiaali- ja terveyspalveluissa turvataan yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut. Palveluissa tulee hyödyntää myös kolmannen sektorin toimijoita. Sähköisten palvelujen käyttöä tulee hyödyntää mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja laajasti.

Perusterveydenhuollon asiakasmaksuista käytiin mittava keskustelu ja korottamatta jättämisestä äänestettiin. Onneksi saimme asettamamme tavoitteen läpi; maksuja ei koroteta. Meille on tärkeää, että hoitoon pääsy on varallisuudesta riippumatta mahdollista.

Pidämme hyvänä budjettikirjan s. 57 kirjattua asiakasmaksulain 11 §, jonka mukaan asiakkaan maksua voidaan alentaa tai asiakas voidaan vapauttaa maksusta tapauskohtaisen tapaus- ja tilannearvion mukaan. Kannatamme käyttöönoton terävöittämistä ja asiakkaiden parempaa tiedottamista k.o. pykälän tarjoamista mahdollisuuksista. Pidämme hyvänä kirjausta, jonka mukaan hoitoon pääsyn parantaminen vuonna 2018 on tavoitteena kaikilla lautakunnan palvelualoilla.


Sosialidemokraattien ajatuksia kokosi kaupunginvaltuutettu Kirsti Suoranta.