Hämeenlinnan sosialidemokraattien tavoitteet

Hämeenlinnan sosialidemokraattien tavoitteet vaalikaudelle 2021 - 2025HÄMEENLINNA - Suomen paras kotikunta


Elinvoimaisessa Hämeenlinnassa pidetään huolta kaikenikäisistä ihmisistä sekä monimuotoisesta ympäristöstä. Yhteisöllisyyttä tuetaan erilaisilla tapahtumilla sekä huomioimalla yhteisöjen antama palaute.


Palveluiden saatavuudessa huomioidaan asukkaiden ja kaupungin eri alueiden tasavertaisuus. Esteetön kaupunkiympäristö mahdollistaa monipuoliset, kaikille saavutettavat ja soveltuvat matalan kynnyksen liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet.


Hämeenlinnan talous on tasapainossa. Kaupunkiin muuttaa uusia asukkaita ja yrityksiä. Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien kesken on sujuvaa. Kaupunki tukee aktiivisesti nuorten ja vaikeammin työllistyvien työllistymistä.


Kaupungin asioista viestitään monipuolisesti. Oikea-aikainen, selkeä viestintä lisää luottamusta. Asukkaita kannustetaan ilmaisemaan mielipiteensä ja olemaan mukana kaupungin kehittämisessä.

ASUKKAIDEN KAUPUNKI


LAPSET, NUORET JA PERHEET


Hämeenlinnassa on toimivat ja turvalliset päiväkodit ja koulut.

Lasten ja nuorten eriarvoistumista vähennetään tarjoamalla matalankynnyksen tukipalveluja sekä kehittämällä asiantuntijaverkostoa, esimerkiksi Ohjaamo ja Etsivä nuorisotyö.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa tuetaan takaamalla yksi harrastus jokaiselle lapselle. Harrastusmaksua voidaan pienentää esimerkiksi korottamalla yhdistyksille tai seuroille jaettavien avustusten summaa.

IKÄIHMISET


Ikäihmisten yksinäisyyttä ja eriarvoistumista torjutaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, esimerkiksi etsivän vanhustyön ja Seniorikahvilan avulla.


Ikäihmisille mahdollistetaan kuntouttava päivätoiminta. 


Omassa kodissa asuville turvataan riittävät palvelut ja säilytetään tarvittava määrä hoiva-asumispalveluja niitä tarvitseville.


Varmistetaan turvallinen hoitajamitoitus ja hoivan laadun valvonta.


TERVEYS JA HYVINVOINTI


Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan pääosin julkisina palveluina.


Kehitetään hoitopolkuja perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon yhteistyötä vahvistamalla.


Hämeenlinnassa turvataan laadukkaat keskussairaalatason palvelut sekä kattavat lähipalvelut.


Asiakasmaksut pidetään kohtuullisina, jotta kaikilla on mahdollisuus hakeutua palvelujen piiriin.


Omaishoitajille turvataan riittävä kotihoidontuen kuntalisä sekä tuetaan heidän jaksamistaan.


Lähiliikuntapaikat ja pyöräilyreitit pidetään kunnossa koko kaupungin alueella.

Kaupunkilaisille mahdollistetaan monipuolinen kulttuuritarjonta.


HIILINEUTRAALI HÄMEENLINNA


Kaupunkilaisia kannustetaan julkisten liikennevälineiden käyttöön mahdollistamalla toimivat palvelulinjaverkostot sekä liityntäpysäköintipaikat. Palvelulinjaliikenne aloitetaan kulkemaan ympyräreittiä rautatieasema-Lukiokatu-Kauriala-Goodman-linja-autoasema-Verkatehdas-rautatieasema.


Keskusta-alueen kevyenliikenteen väyl kehitetään.


Kierrätys- ja keräyspisteitä lisätään koko kaupungin alueella.


ELINYMPÄRISTÖ


Kaavoituksessa huomioidaan monipuolisesti erilaiset asumismuodot ja riittävät lähipalvelut sekä kilpailukykyiset hinnat koko kaupungin alueella.


Lähikirjastopalvelujen yhteydessä tarjotaan myös kaupungin muita palveluja, ”liikkuvat virkamiehet”.


Evon retkeily- ja tiedepainotteisen kansallispuiston perustamista edistetään.


VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ

Kaupungin viestintää vahvistetaan omana toimintana.


Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia lisätään perustamalla säännöllisesti kokoontuvia kaupunginosien ja pitäjien vaikuttajatyöryhmiä, joihin valitaan myös luottamushenkilöedustus.

Luodaan säännöllisesti julkaistava sähköinen kuntalaiskirje, jossa kaupungin johtavat viranhaltijat kertovat konsernin ajankohtaisista asioista.


TYÖLLISYYS


Pitkäaikaistyöttömien palvelut turvataan.


Työllisyyden kuntakokeilussa kehitetään yhteistyönä oppilaitosten ja TE-keskuksen kanssa valmistuvan nuoren henkilökohtainen työnhaun malli, jossa vastavalmistuneelle toimeentulotukiasiakkaalle on vaihtoehtona kunnallinen työpaikka.


Kolmannen sektorin työllistämis- ja kuntouttamismahdollisuuksista huolehditaan kehittämällä omia välityömarkkinoita palvelujen vahvistajiksi ja avoimen työttömyyden vahvistamiseksi.


TALOUS, JA ELINVOIMA


Huomioidaan kaupungin taloustilanne keskittymällä välttämättömiin ja kaupungin kehittämisen kannalta keskeisiin investointeihin.


Toteutetaan joustavaa tonttipolitiikkaa uusille yrityksille ja mahdollistetaan olemassa olevia yrityksiä toimimaan kaupungissamme.


Vahvistetaan seudullista elinkeinopolitiikkaa kehittämällä Moreeni-Rastikankaan alueesta merkittävä työpaikka- ja logistiikkakeskittymä.


Huomioidaan myös pitäjien elinvoiman kehittäminen.


Vauhditetaan radanvarren kaavoitusta ja rakentamista.